ارزیابی سیستم نوبت‌دهی اینترنتی در وب سایت‌های مراکز خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران

سیستم نوبت‌دهی اینترنتی به طور مؤثری زمان انتظار بیماران را کاهش داده و در نتیجه رضایت بیماران از مرکز ارایه خدمات را افزایش می‌دهد، در نتیجه میزان استفاده از آن افزایش یافته است. لذا هدف از مطالعه حاضر ارزیابی وب‌سایت‌های نوبت‌دهی اینترنتی دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران بوده است.

روش: مطالعه حاضر یک مطالعه مقطعی- توصیفی می‌باشد که در سال ۱۳۹۳ انجام گردیده است. جمع‌آوری داده‌ها از طریق یک چک لیست محقق ساخته و با بررسی وب‌سایت‌های مراکز خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاهی (بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها) انجام گردید و داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار Excel  نسخه ۲۰۰۷ خلاصه و گزارش گردید.

نتایج: یافته‌های مطالعه حاضر نشان داد که تنها ۹ درصد از مراکز خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاهی سراسر کشور از سامانه‌های نوبت دهی اینترنتی استفاده می‌نمایند. شرکت رایاوران بیشتر از سایر شرکت‌ها در طراحی و اجرای این سیستم‌ها فعالیت  داشته است. همچنین میانگین نمره کاربرپسند بودن وب‌سایت‌های موجود ۴/۴ محاسبه گردید. در میان مراکز مورد مطالعه، سامانه نوبت دهی اینترنتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد بهترین وضعیت را دارا بود.

نتیجه‌گیری: بیشتر مراکز خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاههای علوم پزشکی از نوبتدهی اینترنتی استفاده نمینمایند. همچنین وب سایتهای نوبتدهی اینترنتی موجود نیز از قابلیتهایی نظیر جستجو، امکان ارایه اطلاعات، ارایه کد رهگیری و وجود درگاه مستقل برخوردار هستند و از امکان تغییر یا ابطال نوبت و وجود لینکهای مفید کمتر استفاده مینمایند. لذا پیشنهاد میشود که مسئولین امر استفاده از وب سایتهای نوبت دهی اینترنتی با کیفیت را در مراکز درمانی سراسر کشور به طور گسترده افزایش دهند.

نوبت دهی اینترنتی