بهمن ۳۰, ۱۳۹۶

شبیه سازی تولید ناب و شش سیگما در مرکز درمانی

Lean / Six Sigma Simulation

شبیه سازی تولید ناب و شش سیگما

 تولید ناب و شش سیگما چیست؟
تولید ناب تلاش می کند با شناسایی و حذف زوائد، به حداکثر رساندن ارزش ها و تلاش های شش سیگما موجب بهبود کیفیت شود. یکی از مهمترین چالش ها در اجرای هر یک از این روش ها، اندازه گیری تغییرات در یک متغیر یا فرآیندی است که بر روی روند و فرآیندهای پایین دستی تأثیر می گذارد. شبیه سازی می تواند تاثیر تغییرپذیری را در روش هایی ذکر شده به دست آورد.

نوبت دهی از طریق کیوسک

What is Simulation for Lean and Six Sigma

شبیه سازی برای تولید ناب و شش سیگما چگونه انجام میشود؟
شبیه سازی تولید ناب و شش سیگما، مدل های دیجیتالی برای فرایندهای شما تولید می کند که به شما این امکان را می دهد تا ببینید که چگونه تغییرات فرضی می تواند در نهایت ضایعات و خرابی ها را کاهش دهد و از طریق کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری، ارزش را بهبود بخشد.

چند نمونه از شبیه سازی تولید ناب و شش سیگما در مراکز درمانی

برنامه ریزی درمان سرطان:
زمانی که برنامه ریزی به گونه ای است که حق تقدم با بیمارانی باشد که امور کوتاه تری در بیمارستان دارند. در نتیجه تعداد کارکنان و تجهیزات بیشتری به بیمارانی با امور طولانی تر اختصاص خواهد یافت.
نوبت دهی
مدیریت نمونه خون بیمار در مرکز درمانی:
با استفاده از سینی های کوچک تر برای انتقال لوله های نمونه خون، به موجب کاهش منابع هدر رفته و زمان چرخش، ارزش افزوده افزایش می یابد.
نوبت دهی اینترنتی