نوبت دهی از طریق USSD

نوبت دهی از طریق USSD

USSD ارسال پیام از طریق کد دستوری یک روش ،ارسال پیام Enter Active   و بدون نیاز به اینترنت می باشد .

ارتباط پیام از طریق USSDشباهت بسیار زیادی به انتقال پیام از طریق پیامک دارد.

اما با وجود کلیه این شباهتها یک اختلاف بزرگ بین این دو موجود است و آن در نحوه انتقال اطلاعات می‌باشد.

نوبت دهی از طریق USSD

جهت خرید نوبت دهی از طریق USSD

نوبت دهی اینترنتی