پذیرش و نوبت دهی در بیمارستان

پذیرش

پذیرش یکی از بخشهای استراتژیک بیمارستان است. زیرا در این واحد است که تماس   بیمار یا بیماران و روابط آن ها با بیمارستان آغاز می شود. این بخش درتفکر بیمار درباره بیمارستان اثر می گذارد و نیز در این بخش است که بیمار وهمراهانش ارزیابی خود را از خدمات بیمارستان آغاز می کنند.پذیرش بیمارستان اثر مستقیمی در احساسات مراجعین و در نتیجه، رفع مشکلات بعدی بیمار،پزشک و بیمارستان داشته و با جلب همکاری بیمار می تواند تاثیر زیادی در بهبودیا تاخیر درمان در آنها به جا گذارد.زمان انتظار طولانی در بخش سرپایی مانع از ارائه خدمات مطلوب، اتلاف وقت بیماران و عدم رضایت آنها می گردد.
بنابراین رضایت بیمار از زمان انتظار نقش بسزایی در فرایند تضمین کیفیت ومدیریت کیفیت ایفا میکند.

جایگاهى نوبت دهی در بررسی فرآیند ها

مهمترین فرایندهای موجود در مجتمع درمانگاهی مورد مطالعه از زمان ورود مراجعین به درمانگاه تا خروج
آنها از اتاق پزشک به دو دسته قطعی و احتمالی تقسیم شدند . فرایندهای قطعی شامل فرایندهای نویت دهی،پذیرش، صندوق و فرایندهای احتمالی شامل فرایندهای رسیدگی به شکایات، نوبت دهی قبلی، مدارک پزشکی و استرداد وجه می شدند.
پس از شناسایی فرایندهای مشخص شده در مرحله قبل، به بررسی مهمترین عیوب و عوامل موثر موجود در
این فرایندها که منجر به طولانی شدن زمان انتظار مراجعین می گردید، پرداخته شد . در فرایند کلی گردش
کار، واحدهای نوبت دهی، پذیرش، صندوق به صورت مستقیم و واحد نوبت دهی قبلی به صورت غیر مستقیم
بیشترین تاثیر را بر طولانی شدن زمان انتظار مراجعین داشتند، لازم به ذکر است واحد نوبت دهی قبلی
واحدی مستقل از واحد نوبت دهی می باشد که به دلیل برخی فرایندهای تعریف نشده در این واحد بیماران با
مشکلات عدیده ای مواجه بودند که باعث اتلاف وقت آنان می گردید . در هر کدام از این واحدها عواملی از
جمله نیروی انسانی، برنامه ریزی، بیماران، امکانات و تجهیزات و فضا، اطلاع رسانی وجود داشت که باعث
اتلاف وقت مراجعین می گردید.

نوبت دهی اینترنتی